Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Suomen Brittikissat ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 30.8.2018. Viimeisin muutos 15.2.2022.

1. Rekisterinpitäjä
Suomen Brittikissat ry
Esa Mauno pj.
puh. 040 500 6397
nabucco.nebbio(at)gmail.com

2. Rekisteriyhteyshenkilö
Arja Ketola
puh. +358 50 445 3049
brittijasenet(at)gmail.com

3. Rekisterien nimet
Jäsenrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

- yhdistyslain mukainen käyttö
- rekisterinpitäjän oikeudellinen etu jäsenrekisterin ylläpito
- jäsenistölle tapahtuva viestintä
- jäsenmaksujen seurannan työväline
- henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on toimia lehden postituslistana ja kasvattajien osalta lisäksi kissan hankintaa harkitsevien informoiminen yhdistyksen kasvattajista nettisivuilla

5. Rekisterien tietosisältö

Jäsenrekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
- jäsenen etu- ja sukunim
- postiosoite
- sähköpostiosoite
- jäsenmuoto (varsinainen/perhejäsen)
- kasvattajanimi
- kasvattajan www-sivujen osoitetiedot tai
- facebook-sivujen osoitetiedot
- puhelinnumero
Henkilötietoja säilytetään jäsensuhteen ajan, jonka jälkeen ne tuhotaan tietoturvallisesti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseneltä sähköpostitse, puhelimitse tai sosiaalisen median palvelujen kautta, joissa jäsen luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti yhteistyötaholle yhdistyksen oman jäsenlehden postitusta varten. Tietoja ei luovuteta muille ulkopuolisille ja yhdistyksen sisällä vain tietoja yhdistyksen toiminnan kannalta olennaisesti tarvitseville henkilöille. Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen. Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Yhdistyksen rekisterien tiedot kerätään tiedostoon, josta pidetään varmuuskopio. Tiedostoihin ja varmuuskopioihin on pääsy vain rekisterin ylläpitäjillä. Rekistereiden käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).